Jeg taler for mig selv: At give stemme til håb og bekymringer blandt børn i Armenien | Mission East

Jeg taler for mig selv: At give stemme til håb og bekymringer blandt børn i Armenien


Project Status: 
Afsluttet

Mål:

Børn i Armenien med og uden handicap lærer deres rettigheder som børn og aktive borgere at kende, hvorved der skabes et inkluderende og børnevenligt miljø for alle.
Projektets mål:
1) Armenske børn med og uden handicap får opbygget kapacitet til at kunne deltage i beslutningsprocesser og udøve fortalervirksomhed fra både lokale og internationale platforme og via forskellige medietyper.
2) Armenske børn støttes i at indgå i netværk og i deres aktive deltagelse og repræsentation i lokale, internationale og regionale beslutningsfora.
3) Armenske børns repræsentation i nationale medier styrkes ved, at børn udøver et aktivt bidrag til medierne.
 

Armenien

Baggrund:

Projektet adresserer på et overordnet plan det problem, at børn generelt har en lav status og ikke har en stemme i det armenske samfund. Mere specifikt fokuserer projektet på handicappede børn. Børn udgør 25 procent af befolkningen, og 2,8% af børnene er handicappede.

Lige nu er der 49 skoler i Armenien, hvor der går i alt 1.225 børn med handicap og særlige behov. Tavleundervisning er stadig den dominerende undervisningsform, og der er meget lidt fokus på aktiv deltagelse i læringsprocesser med fokus på at inkludere, kommunikation, problemløsning, personlighedsudvikling, livsmestring og værdier. Hverken børn med eller uden handicap udvikler derfor evner eller selvtillid til at give udtryk for holdninger og stå fast på deres rettigheder, når disse overtrædes. Børnene har en ringe tro på, at de har indflydelse på beslutninger, der vedrører deres eget liv. Situationen er endnu sværere for børn med handicap, da hverken voksne eller kammerater regner med, at de kan bidrage til samfundet på lige fod med andre.

Børns deltagelse i beslutningsprocesser og medier bliver ikke anset som relevant fra hverken den generelle offentligheds, beslutningstageres, professionelles eller almindelige borgeres side. Det hænger sammen med, at der mangler erfaringer med de fordele, som børns deltagelse i politik, praksisser, idéer og opfattelser kan give.
 
Følgende problemer vil blive adresseret af projektet:
1. Den voksende, men langsomme anerkendelse af børns rettigheder gennem officielle love i Armenien.
2. Den omfattende stigmatisering af armenske børn hindrer deres fulde inklusion i samfundet.
3. Børns begrænsede deltagelse i og indflydelse på medier og ved udformningen af politikker.
4. Familier til børn med handicap har ringe viden om børn med handicaps rettigheder og er derfor ikke i stand til at kræve disse rettigheder opfyldt.
 

Aktiviteter:

- Undervisning for børn i ledelse, fortalervirksomhed og i at tale offentligt.
- Undervisning i brug af medier inklusiv i det at filme, skrive og tage billeder.
- Oprettelse af 31 inkluderende skolekomiteer, som skal organisere skoledebatklubber, nationale sommerlejre om børns rettigheder og ”børne-medie-teams”.
- Oprettelse af 2 regionale inkluderende skolekomiteer.
- Oprettelse af 2 nationale inkluderende skolekomiteer.
- Facilitere udveksling/samarbejde mellem eksisterende nationale og internationale børne- og ungdomsfora og inkluderende børneklubber.
- Oplysningskampagner og aktiviteter om børns rettigheder i børnefora.
- Kortlægning af børns rettigheder og præsentation af resultater ved en national konference.
- Debatter, konsultationer og studiebesøg, hvor børn og centrale beslutningstagere mødes.
- TV og radio-reportager til nationale medier, produceret af børn.
- Artikler i og særudgaver af børnebladet ”Sunflower”.
- Blogs for børn.
- Oplysningskampagner via medier.
- Årlig kampagne om ”børn og medier”.
 

Donor:

EuropeAid

Projektkode:

ARM-EUA-010

Beliggenhed:

Armenien, Yerevan by and Tavush-regionen