Armenien | Mission East

ArmenienJeg taler for mig selv: At give stemme til håb og bekymringer blandt børn i Armenien

Project Code: 
ARM-EUA-010
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

Projektet adresserer på et overordnet plan det problem, at børn generelt har en lav status og ikke har en stemme i det armenske samfund. Mere specifikt fokuserer projektet på handicappede børn. Børn udgør 25 procent af befolkningen, og 2,8% af børnene er handicappede.

Lige nu er der 49 skoler i Armenien, hvor der går i alt 1.225 børn med handicap og særlige behov. Tavleundervisning er stadig den dominerende undervisningsform, og der er meget lidt fokus på aktiv deltagelse i læringsprocesser med fokus på at inkludere, kommunikation, problemløsning, personlighedsudvikling, livsmestring og værdier. Hverken børn med eller uden handicap udvikler derfor evner eller selvtillid til at give udtryk for holdninger og stå fast på deres rettigheder, når disse overtrædes. Børnene har en ringe tro på, at de har indflydelse på beslutninger, der vedrører deres eget liv. Situationen er endnu sværere for børn med handicap, da hverken voksne eller kammerater regner med, at de kan bidrage til samfundet på lige fod med andre.

Børns deltagelse i beslutningsprocesser og medier bliver ikke anset som relevant fra hverken den generelle offentligheds, beslutningstageres, professionelles eller almindelige borgeres side. Det hænger sammen med, at der mangler erfaringer med de fordele, som børns deltagelse i politik, praksisser, idéer og opfattelser kan give.
 
Følgende problemer vil blive adresseret af projektet:
1. Den voksende, men langsomme anerkendelse af børns rettigheder gennem officielle love i Armenien.
2. Den omfattende stigmatisering af armenske børn hindrer deres fulde inklusion i samfundet.
3. Børns begrænsede deltagelse i og indflydelse på medier og ved udformningen af politikker.
4. Familier til børn med handicap har ringe viden om børn med handicaps rettigheder og er derfor ikke i stand til at kræve disse rettigheder opfyldt.
 

Project Aims: 

Mål:

Børn i Armenien med og uden handicap lærer deres rettigheder som børn og aktive borgere at kende, hvorved der skabes et inkluderende og børnevenligt miljø for alle.
Projektets mål:
1) Armenske børn med og uden handicap får opbygget kapacitet til at kunne deltage i beslutningsprocesser og udøve fortalervirksomhed fra både lokale og internationale platforme og via forskellige medietyper.
2) Armenske børn støttes i at indgå i netværk og i deres aktive deltagelse og repræsentation i lokale, internationale og regionale beslutningsfora.
3) Armenske børns repræsentation i nationale medier styrkes ved, at børn udøver et aktivt bidrag til medierne.
 

Armenien

Aktiviteter:

- Undervisning for børn i ledelse, fortalervirksomhed og i at tale offentligt.
- Undervisning i brug af medier inklusiv i det at filme, skrive og tage billeder.
- Oprettelse af 31 inkluderende skolekomiteer, som skal organisere skoledebatklubber, nationale sommerlejre om børns rettigheder og ”børne-medie-teams”.
- Oprettelse af 2 regionale inkluderende skolekomiteer.
- Oprettelse af 2 nationale inkluderende skolekomiteer.

Country: 
Menu Group: 


En sund start – fase 3: Fremme af rettigheder for børn og unge med handicap i Armenien – Sikring af konsolideringen i Tavush-regionen.

Project Code: 
ARM-SHUMD-013
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

I maj 2010 ratificerede den armenske regering FN’s konvention om personer med handicaps rettigheder. Alligevel er armenske børn og unge med handicap ofte stigmatiserede og har ikke lige adgang til sundhed, uddannelse og sociale tilbud.

Dette projekt er den tredje fase af ”En sund start” og bygger oven på to tidligere succesfulde Mission Øst-projekter under samme navn. ”En sund start” blev startet for at adressere den manglende koordinering og integration af rehabiliteringstilbud for børn og unge med handicap og særlige behov. Projektet bygger på en model, hvor man inddrager lokalsamfundet og skaber en integration mellem medicinske tilbud, rehabilitering og uddannelse. Formålet er at sikre en holistisk og rettighedsbaseret tilgang, hvor børn med handicap/særlige behov samt deres familier inkluderes i samfundet.

I den første fase, januar 2006 - april 2009, blev projektet implementeret i 11 lokalsamfund i regionen Armavir. I projektets anden fase, som strakte sig over to år, blev projektet implementeret i regionerne Gegharkunik and Tavush. Fattigdomsraten er høj i begge regioner, og der er et stort behov for interventioner med fokus på sårbare børn og børn med handikap samt deres familier. I fase tre bliver projektet implementeret i Tavush-regionen.

På trods af, at ”En sund start” generelt har været succesfuldt, er den tredje og konsoliderende fase afgørende, idet den skal identificere de behov, der stadig ikke er adresseret. Dertil skal der i tredje fase forberedes en præsentation af modellen til den armenske regering. Den tredje fase skal sikre projektets bæredygtighed på to områder.

For det første ved at præsentere modellen (lokalsamfundsbaseret og med fokus på integration mellem tilbud til børn og unge med handicap) over for de respektive regeringsstrukturer og civilsamfundsaktører i Armenien. For det andet sikres projektets bæredygtighed ved, at mennesker med handicap og deres organisationer styrkes til at kunne udøve fortalervirksomhed for deres egne rettigheder og for en inkluderende udvikling.

Projektet samarbejder, som i de tidligere faser, med to lokale partnere (Arabkir - Institute of Child and Adolescent Health og Bridge of Hope NGO).
 

Project Aims: 

Mål:

Overordnet udviklingsmål:
At ændre holdninger og sundhedspraksisser, så børn og unge med handicap i højere grad inkluderes samt at give en stemme til dem, der lider under marginaliseringen af mennesker med handicap i det armenske samfund.

Projektets mål:
1) At konsolidere modellen med integrerede, inkluderende lokalsamfundsbaserede tilbud (identifikation, henvisning, rehabilitering, opsyn) til børn med handicap/særlige behov i en region, så den kan udbredes til andre steder i landet. Derudover skal der etableres en koordinerende instans for involverede på regerings- og civilsamfundsniveau.

2) At konsolidere resultater af fortalervirksomhed og bæredygtigheden af ”Disability Advocacy Coalition” og dens medlemmer på lokalt, regions- og nationalt niveau, så de er i stand til at støtte den armenske regering med implementeringen af FNs konvention om handicappedes rettigheder (UN CPRD).
 

Armenien

Aktiviteter:

Centrale projektresultater:
1.1. Konsolidering af modellen med integrerede, inkluderende lokalsamfundsbaserede tilbud om identifikation, henvisning, rehabilitering og opsyn i forhold til børn og unge med handicap, som kan overføres til andre steder. Den er baseret på erfaringer fra ”En sund start” 1 og 2, implementeret på alle niveauer i Tavush-regionen og baseret på samarbejde mellem CDRC/RC, civilsamfundsaktører og lokale regeringsstrukturer.

Country: 
Menu Group: 


Video: Armeniens nye gartnere og tæppevævere

Lige nu er 87 unge mennesker med et handicap ved at skrive historie i Armenien.

Pages

Subscribe to RSS - Armenien