Armenia-DK | Mission East

Armenia-DKNazeyan ude af sin isolation

Da Nazeyan var helt lille, fik hun konstateret for meget vand i hovedet, såkaldt hydrocephalus. Efter en mislykket operation skulle der gå næsten fem år, før hendes forskrækkede familie igen turde tage imod hjælp.
 
Af Maria Vibe Lynge Callesen, journalist i Mission Øst
 ”Uddannelse til alle” 3: - At støtte en bæredygtig udvikling af uddannelse til alle børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien – sikring af konsolideringen

Project Code: 
ARM-SHUMD-012
Dansk
Project Status: 
Aktivt
Project Background: 

Baggrund:

“Uddannelse til alle”-projektet (TEA) er et partnerskab mellem Mission Øst og den lokale partner-NGO “Bridge of Hope” og er forløbet over 2 faser: Fase 1 varede fra september 2003 til september 2007 og anden fase fra september 2007 til september 2009. Formålet var at adressere regeringens manglende politikker og den manglende tekniske kapacitet inden for inkluderende undervisning af børn med særlige behov. Derudover var formålet at opbygge kapacitet i civilsamfundet til at kunne være fortalere for lige muligheder og adgang til uddannelse for børn med handicap.

I dag er den inkluderede undervisningsmetode blevet institutionaliseret gennem forbedrede nationale uddannelsespolitikker og -lovgivning i Armenien, nye læseplaner for børn med særlige behov, inkorporering af undervisning om inkludering og børn med særlige behov i træningsprogrammer for lærere på National Institute of Education (NIE). NIE har desuden fået forøget sin kapacitet til at undervise skoler i inkluderende undervisning på baggrund af deres egne menneskelige og materielle ressourcer. Derudover har Departement of Primary and Special Education of State Pedagogical University (SPU) inkluderet følgende undervisningsprogram for fakultetet: 6 kurser for lærerstuderende med fokus på en rettighedsbaseret og socialkonstruktivistisk tilgang til at imødekomme børn med særlige behov.

For at konsolidere disse resultater, er der stadig behov for at uddanne undervisere og studerende på det største universitet for lærere, SPU, i teori og praksis inden for inkluderende undervisning. Projektet ”Uddannelse til alle” fokuserer særligt på at støtte civilsamfundet og SPU i at reformere universitetets læreruddannelse inden for almen og specialundervisning. Formålet er at gøre lærere i stand til at undervise børn med særlige behov i landets klasseværelser.

Project Aims: 

Mål:

Overordnet udviklingsmål:
Bidrage til Armeniens opfyldelse af målene for ‘Udannelse til alle’, som er flagskibet for “Personer med handicaps ret til udannelse: Større inklusion” og ”Salamanca-erklæringen om specialundervisning gennem reformer af læreruddannelsen i Armenien”.
 
Projektmål:
1) Blandt studerende og undervisere på SPU at øge viden om og forståelsen for principper og praksis knyttet til inkluderende undervisning.
2) At konsolidere lobbyvirksomhed og aktiviteter i civilsamfundet, der bidrager til øget opmærksomhed omkring specialundervisning, ”inkluderende skoler” og læreruddannelsen.

Armenien

Aktiviteter:

Centrale aktiviteter er:
- At støtte SPU i forbedringen af deres teoretiske og praktiske undervisningsplaner for lærerstuderende ved at blive mere inkluderende. Der skal udvikles ”Metodiske retningslinjer for lærerstuderendes praktikker i inkluderende skoler” og en ”Observationshåndbog i lærerstuderendes praktikker i inkluderende skoler”. 15 mentorer skal desuden undervises i at mentorere de studerendes praktik og kursusaktiviteter på inkluderende skoler.

Country: 
Menu Group: 


Jeg taler for mig selv: At give stemme til håb og bekymringer blandt børn i Armenien

Project Code: 
ARM-EUA-010
Dansk
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

Projektet adresserer på et overordnet plan det problem, at børn generelt har en lav status og ikke har en stemme i det armenske samfund. Mere specifikt fokuserer projektet på handicappede børn. Børn udgør 25 procent af befolkningen, og 2,8% af børnene er handicappede.

Lige nu er der 49 skoler i Armenien, hvor der går i alt 1.225 børn med handicap og særlige behov. Tavleundervisning er stadig den dominerende undervisningsform, og der er meget lidt fokus på aktiv deltagelse i læringsprocesser med fokus på at inkludere, kommunikation, problemløsning, personlighedsudvikling, livsmestring og værdier. Hverken børn med eller uden handicap udvikler derfor evner eller selvtillid til at give udtryk for holdninger og stå fast på deres rettigheder, når disse overtrædes. Børnene har en ringe tro på, at de har indflydelse på beslutninger, der vedrører deres eget liv. Situationen er endnu sværere for børn med handicap, da hverken voksne eller kammerater regner med, at de kan bidrage til samfundet på lige fod med andre.

Børns deltagelse i beslutningsprocesser og medier bliver ikke anset som relevant fra hverken den generelle offentligheds, beslutningstageres, professionelles eller almindelige borgeres side. Det hænger sammen med, at der mangler erfaringer med de fordele, som børns deltagelse i politik, praksisser, idéer og opfattelser kan give.
 
Følgende problemer vil blive adresseret af projektet:
1. Den voksende, men langsomme anerkendelse af børns rettigheder gennem officielle love i Armenien.
2. Den omfattende stigmatisering af armenske børn hindrer deres fulde inklusion i samfundet.
3. Børns begrænsede deltagelse i og indflydelse på medier og ved udformningen af politikker.
4. Familier til børn med handicap har ringe viden om børn med handicaps rettigheder og er derfor ikke i stand til at kræve disse rettigheder opfyldt.
 

Project Aims: 

Mål:

Børn i Armenien med og uden handicap lærer deres rettigheder som børn og aktive borgere at kende, hvorved der skabes et inkluderende og børnevenligt miljø for alle.
Projektets mål:
1) Armenske børn med og uden handicap får opbygget kapacitet til at kunne deltage i beslutningsprocesser og udøve fortalervirksomhed fra både lokale og internationale platforme og via forskellige medietyper.
2) Armenske børn støttes i at indgå i netværk og i deres aktive deltagelse og repræsentation i lokale, internationale og regionale beslutningsfora.
3) Armenske børns repræsentation i nationale medier styrkes ved, at børn udøver et aktivt bidrag til medierne.
 

Armenien

Aktiviteter:

- Undervisning for børn i ledelse, fortalervirksomhed og i at tale offentligt.
- Undervisning i brug af medier inklusiv i det at filme, skrive og tage billeder.
- Oprettelse af 31 inkluderende skolekomiteer, som skal organisere skoledebatklubber, nationale sommerlejre om børns rettigheder og ”børne-medie-teams”.
- Oprettelse af 2 regionale inkluderende skolekomiteer.
- Oprettelse af 2 nationale inkluderende skolekomiteer.

Country: 
Menu Group: 

Sider

Abonnér på RSS - Armenia-DK